"...det svåra är inte att hitta de rätta svaren, utan att ställa de rätta frågorna..."

De senaste femton åren har jag arbetat med företagsutveckling och omstrukturering inom näringsliv och offentlig sektor. För mer info om min yrkesmässiga bakgrund och mina tidigare uppdrag kan du ta en titt här

Vad kan jag bidra med?

Min resa inom företagsledning började på allvar på höjderna runt Johannesburg i den sydafrikanska flygplansindustrin. Efter ett par intensiva och lärorika år i en fantastisk miljö som språkligt, kulturellt och utbildningsmässigt var väldigt olik den svenska, återvände vi till Sverige och Saab.

Sedan dess har jag arbetat med omstrukturering och affärsutveckling av verksamheter i såväl näringslivet som i offentlig förvaltning. Spännvidden i uppdragen har varit stor, men en gemensam nämnare har varit intensiva processer med relativt snabba strukturella utvecklingssteg för att renodla verksamheten och fokusera riktning. 

Efter femton års erfarenhet är min övertygelse idag att företag – oavsett bransch och verksamhet – lever i en omvärld som står i ständig förändring. Av det jag ser idag ser jag heller ingenting som talar för att tempot i de förändringar som företag behöver förhålla sig till kommer att minska.

Ständig förändring innebär att man verkligen behöver känna sin verksamhets styrkor och konkurrensfördelar. Man behöver också vara säker på att inte bara göra saker rätt, utan framförallt att företagets resurser går åt till att göra rätt saker. Min erfarenhet är att insikten om detta ofta finns, men att det inte alltid är enkelt att i vardagen utmana sina egna sanningar. 

De flesta är ganska bra på att hitta rätt svar, men däremot är det inte alltid man ställer rätt frågor. Det är där jag tror att ett par externa och erfarna ögon göra stor skillnad. 

Framgångsfaktorer

Vare sig det handlat om näringsliv eller offentlig sektor har jag i mina olika uppdrag sett några gemensamma karaktärsdrag i framgångsrikt förändringsarbete.

  • Insikt– att utgå från fakta när vi utvärderar våra styrkor och svagheter 
  • Mod– att våga ifrågasätta etablerade sanningar, att ta tuffa beslut och sedan relativt snabbt agera resolut
  • Uthållighet– att orka driva igenom de nödvändiga utvecklingssteg vi beslutat oss för
  • Ledarskap– att som ledare bidra med
    • förutsättningar – tydlig målbild och riktning
    • förmåga – kompetens, resurser och vilja för att klara arbetet
    • ansvar – ett klimat med delegation för beslutsfattande & tydligt ansvarsutkrävande

Dessa egenskaper är några av de viktiga byggstenar jag som företagsledare söker efter oavsett verksamhet. Men de blir också särskilt viktiga när man hamnat i en situation där man söker nästa utvecklingssteg för ett företag. De egenskaperna beskriver också till stor del vad jag ser som viktigt för varje företag och verksamhet som vill skapa långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. 

Danell Konsult Roger Vinter